AUGUST 2-3

22 MEDI, 2021/ September 22, 2021

10am i 5pm/
10am to 5pm

NO TRAVEL NEEDED

DIM ANGEN TEITHIO/NO TRAVEL NEEDED

Cymryd rhan o ble bynnag yr ydych/Participate from wherever you are

GUEST EXPERTS

PRIF GYFLOGWYR/ PREMIER EMPLOYERS

Yn edrych ymlaen i'ch recriwtio/Looking forward to recruiting you

LEARN & NETWORK

DYSGU A RHWYDWEITHIO/LEARN & NETWORK

Archwiliwch adnoddau, sgwrsio â rheolwyr llogi, a thyfu eich rhwydwaith/Explore resources, chat with hiring managers, and grow your network

Croeso i Ffair Yrfaoedd Rhithwir RhCT / Welcome to RCT Virtual Careers Fair

Am y tro cyntaf bydd carfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant Awdurdod Lleol Rhondda Cynon Taf yn cynnal ei Ffair Yrfaoedd yn rhithwir yn 2021. Mae’r achlysur yn cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn. Bydd yr achlysur yn cyflwyno amgylchedd 3D rhyngweithiol iawn gyda nifer o gwmnïau sydd â swyddi gwag, yn ogystal â phrentisiaethau a swyddi Graddedig. Bydd yr achlysur yn cynnwys nifer o weminarau wedi'u recordio ymlaen llaw a fydd yn taflu goleuni ar rai o'r sefydliadau a'r cyfleoedd sydd ar gael, a darparu gwybodaeth amdanyn nhw. Bydd gweminarau a fydd yn eich cefnogi chi ar sut i gwblhau ffurflen gais, yn ogystal â chynnig technegau i’w defnyddio mewn cyfweliad.

A'r rhan orau yw bod yr achlysur yma'n un rhithwir, felly mae modd i chi fanteisio ar y cyfan o unrhyw le – does dim rhaid i chi adael eich cartref hyd yn oed! Byddwn ni'n eich annog i archwilio'r holl yrfaoedd sydd ar gael.

Peidiwch â methu achlysur gyrfaoedd mwyaf y flwyddyn!

Dyma rai o uchafbwyntiau Achlysur Gyrfaoedd Rhithwir mis Chwefror RhCT :

  • Archwilio gwybodaeth a chyfleoedd cyflogwyr er mwyn dod o hyd i’r yrfa fwyaf addas.
  • Dysgu a rhyngweithio â sefydliadau am eu swyddi gwag o bell.
  • Manteisio ar y cyfle i ddysgu rhagor am y sefydliadau sy'n cymryd rhan yn yr achlysur gan weithwyr recriwtio.
  • Edrych ar swyddi prif gwmnïau blaenllaw, a gwneud cais amdanyn nhw.
  • Os byddwch chi'n cael eich dewis gan weithiwr recriwtio, bydd yn cysylltu â chi un-wrth-un; boed hynny trwy negeseuon testun neu mewn sgwrs sain/fideo yn ystod y sesiwn recriwtio.

Gwyliwch y fideo yma er mwyn dysgu rhagor am ddefnyddio Platfform Achlysuron Rhithwir VFairs:

For the first time Rhondda Cynon Taf Local Authority’s Employment, Education and Training team will deliver their bi-annual Careers Fair event virtually in 2021. The event will deliver a highly interactive, 3D environment with a number of companies who will have open jobs, apprenticeships and graduate apprenticeships. The event will feature a number of pre-recorded webinars which will provide you with insight and information on some of the organisations and the opportunities available, along with Webinars that will support you in how to successfully complete an application form and interview techniques.

And the best part is this event is virtual so you can experience it all from anywhere – you don’t even have to leave your home! We encourage you to explore the career possibilities available.

Don’t Miss the Biggest Career Event of the Year!

Highlights the February RCT Virtual Careers Event has to offer:

  • Explore employer information and opportunities to find your best career fit.
  • Learn and interact with organisations about their open remote jobs
  • Gain a competitive advantage by learning more about the participating organisations from recruiters.
  • View and apply for jobs from top premier companies
  • If selected by a recruiter, they may engage with you through one-on-one text and audio/video based conversations during the recruiter session.

Learn more about using the VFairs Virtual Event Platform by watching this video:

Cyflogwyr Sy'n Cymryd Rhan Yn Cynnwys / Participating Employers Include

Mae'r digwyddiad hwn yn cael ei hwyluso mewn partneriaeth â / This event is being facilitated in partnership with


https://vepimg.b8cdn.com/uploads/vjfnew/5640/uploads/vjf/content/misc/1630114353MicrosoftTeams-image (1).png

Cwestiynau Cyffredin / FAQ’s

Oes, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer yr achlysur ar-lein yma. Dilynwch y ddolen ar frig y dudalen a chyflwyno'ch gwybodaeth. Yna byddwch chi'n derbyn e-bost yn cadarnhau eich bod wedi'ch cofrestru ar gyfer yr achlysur/Yes, you’ll need to register for this online event. Simply follow the link at the top of the page and submit your information. Then you’ll receive an email confirming your registration for the event
Dim byd o gwbl! Mae'r Achlysur Rhithwir yma AM DDIM./Absolutely nothing! This Virtual Event is completely FREE for you
Mae'r achlysur yma'n agored i unrhyw un sy'n chwilio am gyfleoedd cyflogaeth a / neu brentisiaethau a phrentisiaethau i raddedigion /This event is open to anyone seeking employment opportunities and/or apprenticeship and graduate apprenticeships
Nac oes. Does dim angen i chi lawrlwytho na gosod unrhyw feddalwedd i gymryd rhan. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw mynediad i'r rhyngrwyd/No. You do not need to download or install any software to participate. You only need to have access to the internet.
Cam 1 - Cliciwch ar y ddolen gofrestru
Cam 2 - Mewngofnodwch i'ch cyfrif
Cam 3 - Edrychwch ar y swyddi gwag a gwnewch gais amdanyn nhw
Step 1-click on the register Tab
Step 2-Log into your account
Step 3-Browse and apply for Jobs available
Bydd modd cymryd rhan yn yr achlysur am un diwrnod yn unig – dydd Mercher, 10 Chwefror rhwng 10am a 5pm. Yna bydd modd gwylio'r achlysur eto ar gais unrhyw bryd am 30 diwrnod yn dilyn yr achlysur (mae'r cyfnod 'ar gais’ yn dod i ben ar 10 Mawrth 2021 am 23:59)/The event will go Live for one day only on Wednesday February 10th at 10am-5pm. The event will then be available to view on demand for 30 days following the event. (on-demand period ends 10th March 2021 at 23:59 BST)
E-bostiwch tech@vfairs.com am unrhyw gymorth technegol neu, fel arall, cysylltwch ag aelod o'r garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant trwy e-bostio CarfanCyflogaethAddysgHyfforddiant@rctcbc.gov.uk/Send an email to tech@vfairs.com for any technical assistance or alternatively contact a member of the Employment, education and training team on eett@rctcbc.gov.uk
Oes, ond bydd angen WiFi neu ddata rhyngrwyd arnoch chi/Yes but you will need internet data or WIFI
Mae gweminar yn gyflwyniad ar-lein sy'n rhannu gwybodaeth â chynulleidfa/A Webinar is an on-line presentation that aims to share information to an audience.
Carfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant Rhondda Cynon Taf CarfanCyflogaethAddysgHyfforddiant@rctcbc.gov.uk /Rhondda Cynon Taf Employment, Education and Training Team eett@rctcbc.gov.uk